آسمون ریسمون

درباره محصول

آسمون ریسمون

آموزش مهارت های اولیه ریاضی مثل مفهوم دسته بندی و ترتیب

بهبود رشد مغزی کودک از طریق آشنایی و کار با اشکال هندسی و رنگ ها

بهبود مهارت انگشتان و دستها

120,000 ریال

توضیحات

آسمون ریسمون

آموزش مهارت های اولیه ریاضی مثل مفهوم دسته بندی و ترتیب

بهبود رشد مغزی کودک از طریق آشنایی و کار با اشکال هندسی و رنگ ها

بهبود مهارت انگشتان و دستها

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “آسمون ریسمون”

آدرس روی نقشه