بسته آزمایش علمی شگفتی های آب

درباره محصول

بسته آزمایش علمی شگفتی های آب

این بسته آزمایش علمی به شما یاد می دهد تا در رفتارهای خاص آب دقت کنید،با موارد استفاده برای آنها در زندگی روزمره آشنا شوید و کاربردهای  جدیدی کشف کنید.

(فشار آب ، کشش سطحی، مویینگی ، چگالی،تبخیر)

125,000 ریال

توضیحات

بسته آزمایش علمی شگفتی های آب

این بسته آزمایش علمی به شما یاد می دهد تا در رفتارهای خاص آب دقت کنید،با موارد استفاده برای آنها در زندگی روزمره آشنا شوید و کاربردهای  جدیدی کشف کنید.

(فشار آب ، کشش سطحی، مویینگی ، چگالی،تبخیر)

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “بسته آزمایش علمی شگفتی های آب”